Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

 Ortodox imák

 

 

 Bevezető

 Amfilokhiosz Makrisz atya 

 

Gondolatok az imádságról 

A pátmoszi Kouvari és Örömhírvitel monostor alapítójának gondolatai

Forrás: http://www.szimandron.hu

Letöltés ideje: 2011. március 22.

 

Amikor az ima kiművelésével foglalkoztok, a kísértés szelei nem hatnak rátok.

Kimerül annak hatalma, mivel semmit se tehet ellenetek.


Legyen az imádság számotokra védőfal, pajzs és mellvért.


Szükségünk van türelemre és imádságra.


Életem vége közeleg. Mindnyájatokat kérlek, hogy szent életet éljetek, szent utakon járjatok, hogy segíthessetek Egyházunknak és Görögországunknak. Szívetek váljon szentéllyé, ahonnan imádságotok felszállhat Isten trónja elé. 


Kérdés: Geronta, amikor egy ember feldúlt lelkiállapotban Önhöz fordul és gőgös szavakkal támadja meg, mit tesz Ön ilyenkor?


Válasz: Ha épp az imádság magas szirtjén tartózkodom, akkor bármilyen hullám is jön, nem tud megzavarni. Amikor viszont alacsonyabb helyen ér engem, akkor bizony körülnyaldos. 


Az értelmi imádság (noera proszeukhé) magához hasonít, összeköt, megszentel. 


Amikor a lélekben felgyullad az imádság tüze, minden száraz porrá ég és eltűnik.


Az értelmi imádság a tökéletesség alapja.


A lelki felemelkedés első fokozata az értelmi imádság.


Az ima kezdetén örömöt érzel, majd édességet, végén pedig gyümölcsként a könnyek érkeznek. Hiszen egyre erősebben érzed Jézus jelenlétét.


Amikor majd kiművelitek magatokban az imát, nem fáradtok el, nem zavarodtok össze, nem lesztek álmosak a szertartásokon, mivel testetek mintha egyszerű köntössé válna. A ruha nem szomorkodik, nem fázik, nem fárad el… Akárhány órát is állok, nem fáradok el.


Azért jutottunk el a mai állapotba, mivel a szerzetesség elvesztette saját színezetét, az értelmi imádságot.


Gyermekeim, fogjatok neki, műveljétek ki magatokban az imát. Hiszen ez az, ami a Paradicsomot oly sok szenttel töltötte be.


Nincs a megtisztulásnak és a megszentelődésnek más módja, mint az értelmi imádság. Nagyon jók és fontosak a zsoltárok (az egyház himnuszai), de azokat azért mondjuk, hogy a világot magunkhoz vonzzuk és megmozgassuk. Nekünk azonban az Uralkodóval kell beszélnünk titokban, a fülébe súgva. Akik zsoltárt énekelnek, azokhoz hasonlatosak, akik az Uralkodó palotáján kívül állnak és különféle énekeket zengenek, hogy kimutassák lelkesedésüket. Természetesen ezért is hálás az Uralkodó, hiszen az Ő személyének szól ez, de sokkal jobban örül és figyel udvarának titkos tanácsnokaira, azokra, akik füléhez fordulva beszélnek Vele.


Ha az engedelmesség mellől elvesszük a titkos tevékenységet, az imát, semmi értéke sem marad. A kommunizmus is engedelmes ideológiájának, de mi is lett abból?


Az ima a lelkünk és testünk mentőmellénye. Még ha az óceánon utazol is kis hajóval, félelem nélkül teheted azt.


Az ima által az ember gyermekké válik. Ahhoz az egyszerűséghez és ártatlansághoz vezeti vissza, ami Ádámé volt a Paradicsomban, mielőtt elbukott volna. Eltörli a nemek különbözőségét. Az áldott szenvedélymentesség szent állapotát szerzi meg, ami felfoghatatlan a világiak számára.


Az imával megszenteled azt a helyet, ahol ülsz és a munkát, amit végzel.


Vigyázz, mivel az ördög bánatos attól, hogy az imával támadod őt. Megkísérli, hogy eltérítse elmédet különféle gondolatokkal.


Tudnod kell, hogy valamennyi kísértés azért jön, hogy elszakítson a Jézus imától.


Áldozzatok gyakran és hőn imádkozzatok szívetekben, legyetek türelemmel és egy erős kart fogtok meglátni, mely megtart titeket.


Amikor kiművelitek az értelmi imát, akkor váltok igaszán a palota gyermekeivé. Megismeritek az Uralkodó nyelvét és a királyi viselkedési formákat. Akkor már egyetlen, legapróbb jelzésétől is örömtől szökell szívetek.


Műveljétek ki az imát. Az fog a Paradicsomba vezetni benneteket. Megismeritek az Isten kegyelmét szembeszökő módon, magatokba fogadjátok a Menny örömét.


Könyörögtem az Úrhoz, hogy adja meg nektek az ima kegyelmét. Nincs más ajándékom, amit adhatnék nektek. Azt szeretném átadni nektek, amit a legbecsesebbnek tartok.


A Szentlélek kegyelme révén az ember sugarakat bocsát ki magából…. A másiknak azonban megfelelő készülékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy felfogja, hogy érzékelje a sugarak melegét.


Az ember a Jézus-ima által mindig örvendezővé, feltöltötté és megvilágosodottá válik.


Az ima által mindent megnyersz. Megtisztul az ember, felragyog és megszentelődik. Próbáld meg, hogy minden pillanatban a Jézus-ima tiszta levegőjét szívd magadba.


Akkor nyeri el a szerzetes a valódi örömet, amikor az ima által Jézus van a szívében.

Imádkozzatok, hogy adjon nekem az Isten türelmet, forró imát és felemelkedést Krisztusunkhoz.

Könnyűvé váltok és felszárnyaltok az imával. Krisztusunk jelenlétét elevennek fogjátok érezni magatokban és magatok körül.


Királyivá válik az a személy, aki Istennel egyesül. Akkor nagyon ügyel majd a szavaira, hiszen arra vágyik, nehogy meg kelljen szakítania titkos beszélgetését a Királlyal. Valahányszor mások, akik hozzá fordulnak, nem fogják fel azt, nagyon kifárasztja az őt.


Szeretném, ha az ima állomáshelyeit létesítenétek szigeteinken.


Azt szeretném, hogy hallhassam bennetek az Úr hangját. A szívetekből szóljon az Úr. Váljatok az Úr trónusaivá, az ima által.


A lelki életnek nagy örömei vannak. Repülsz, elmenekülsz a világból, semmit sem számítasz ki előre… Váljatok gyermekekké, hogy az Isten lakozzék a szíveitekben.

 

Az ima mindent elrendez. Még a tengeren is járni tudsz. Megszünteti a távolságokat. Az emberek akaratát megváltoztatja. Bátorságot, hitet és türelmet ad életünk minden napján.


Törődjetek azzal, hogy lelketek egyesüljön Istennel.


Amikor az ima, a hallgatás és a meditáció ösvényein jártok, meglátjátok majd, hogy Krisztus a szívetekben él.


A Legszentebb Istenszülő őrizzen meg téged, Krisztus lakozzon szívedben. Ez, gyermekem, a tökéletesség.


Amikor hozzád lépek, szeretném, ha Krisztus szólna hozzám a szívedből, te pedig halljad azt, amint a Vőlegény az én lelkemből szól hozzád és akkor következik be a valódi, misztikus ünnep.


Isten kegyelme, a lelki egyesülés átformálja, másik emberré válik, eltűnik a félelem. A határtalan kegyelem nem fél a haláltól. Ezt az életet, bármily szép is legyen az, szolgaságnak tartja.

 

Szükség van türelemre és imára, hogy ne essünk hibába.


Ahhoz, hogy a szerzetesség, a lelki élet örömeiben részesülhess, mindenképp ki kell művelned lelked erejének teljességével az imádságot, a türelmet és a hallgatást. Az imádság nélkül nem könnyű se türelmesnek lenni, se hallgatni. Isten kegyelmével ezeket megvalósítottam életemben. Ezek azok, amik segítenek bennünket abban, hogy Krisztus szívünkben lakozzék.


Amfilokhiosz Makrisz szentéletű pátmoszi atya (1886-1970). 
forrás: Amphilokhiosz Makrisz gerón, Kortársunk Pátmoszról, Eptalofos kiadó. (www.eptalofos.gr) 

 

***

 

Forrás: magyarorthodoxia.org

 

 

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek Nevében. Ámin.

 

Istenem, könyörülj rajtam, bűnösön!

 

Jézus Krisztus Urunk, Istennek Fia, a Te tisztaságos Anyádnak, a szentéletű és Istenhordozó atyáinknak és minden szenteknek imáiért, irgalmazz nekünk.

 

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

 

 

Kép

 

 

Az Úr imádsága

 

Miatyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

 

Kép

 

 Hitvallás

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében; és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és újból eljő dicsőséggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége; és a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki a próféták által szólott. Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban. Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára.Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

 

Kép

 

Ima a Szent Lélekhez

 

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

  

Kép

  

50. zsoltár 

 

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéletedben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te utaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

 

Kép

 

 

 A Szent Eucharisztia előtti ima Aranyszájú Szent Jánostól

Hiszem Uram és vallom, hogy valóban Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia, aki eljöttél a világra, hogy a bűnösöket üdvözítsd, akik között első én vagyok. Hiszem még, hogy ez maga a Te szeplőtelen Tested, és ez maga a Te drága Véred. Könyörgök tehát Hozzád, irgalmazz nékem, és bocsásd meg szándékos és szándéktalan vétkezéseimet, amelyeket szóval, cselekedettel, tudattal, vagy öntudatlanul követtem el, és méltass engem arra, hogy elítéltetés nélkül részesüljek a Te legtisztább Titkaidban, a bűnök bocsánatára és az örök életre. Ámin.

 

***

 

Istenem, nézd el, engedd el, bocsásd meg vétkezéseimet, amelyeket Teelőtted akár szóban, akár cselekedettel, akár gondolattal, akarattal vagy akaratlanul, tudattal vagy tudattalanul elkövettem. Mindet bocsásd meg, mint jóságos és embereket szerető; és a Te tisztaságos Anyádnak, mennyei szolgáidnak és a Szent Hatalmaknak és minden szenteknek közbenjárásai által, akik időtlen időktől kedvedben jártak, engedd meg nékem, hogy elítéltetés nélkül vegyem magamhoz a Te szeplőtelen Testedet és drága Véredet, lelkem és testem gyógyulására és gonosz gondolataimtól való megtisztulásomra. Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, most és mindenkor és mindőrökön örökké. Ámin.

 

 

Kép

 

 

Dicsérőének Isten Szentséges Szülőjéhez (Akathisztosz Hymnosz)

 

1. kondákion

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

1. ikosz

Az elöljáró Angyal elküldetett a mennyből, örömhírt mondani Isten Szülőjének. És a Te megtestesülésed titkát szemlélve, Uram, megrendült és földöntúli hangon így kiáltott Hozzá:

Örvendezz, mert Általad felcsillant az öröm,

Örvendezz, mert Általad kialszik az átok.

Örvendezz, visszahívása az elbukott Ádámnak,

Örvendezz, váltsága Éva könnyeinek.

Örvendezz, emberi értelemnek elérhetetlen magasság,

Örvendezz, angyali szemnek beláthatatlan mélység.

Örvendezz, királyi trónja a Királynak,

Örvendezz, hordozója Annak, Aki a mindeneket tartja.

Örvendezz, napkeltét megjelenítő Csillag,

Örvendezz, méhe Isteni Magzatnak.

Örvendezz, teremtett világot újító,

Örvendezz, Benned lesz Gyermek az Alkotó.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

2. kondákion

Ismerve a Szent Szűz saját tisztaságát, bátor hangon így szólt Gábriel angyalnak: Érthetetlen a különös beszéded lelkemnek, mert hogyan mondhatod a fogamzást magtalannak, így kiáltva: Alliluia!

2. ikosz

Keresvén a Szűz a megfoghatatlan ismeret megismerését, így szólott a szolgálattevőhöz: Hogyan lehetséges, hogy Fiam szülessék a szűzi bensőmből, mondd meg nékem. Amaz pedig félve bár, mégis így kiáltott:

Örvendezz, Beavatottja a kimondhatatlan tervnek,

Örvendezz, bizalma a csendet keresőknek,

Örvendezz, kezdete Krisztus csodáinak,

Örvendezz, kútfeje minden dogmáinak.

Örvendezz, mennyei Lépcső, amelyen az Isten száll le,

Örvendezz, mert híd vagy, mely a földről visz a mennybe.

Örvendezz, angyalok legendás csodája,

Örvendezz, démonok iszonyú csapása.

Örvendezz, mert mondhatatlanul szülted a Fényt,

Örvendezz, mert senkinek nem mondottad, miként.

Örvendezz, bölcsek tudását meghaladó,

Örvendezz, hívők értelmét világító.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

3. kondákion

A Magasságos ereje akkor fogamzással árnyékolta be a Férjezetlent, és Annak termékeny méhét édes termőfölddé tette mindazoknak, akik üdvösséget akarnak aratni, miközben így énekelnek: Alliluia!

3. ikosz

Istent befogadó méhe lévén a Szűznek, sietve kelt útra Erzsébethez; annak magzatja pedig, megérezve az Ő csókját, megörült és repesve szinte énekelt Isten Szülőjéhez:

Örvendezz, hervadhatatlan hajtású Szőlő,

Örvendezz, tökéletes Gyümölcsnek Földje,

Örvendezz, mert az emberszerető Földmívest neveled,

Örvendezz, mert életünk Sarjasztóját sarjasztod.

Örvendezz, Anyaföld, mely a könyörület bőségét termed,

Örvendezz, Asztal, mely az engesztelés nagyságát hordozod.

Örvendezz, mert a gyönyörűség mezejét teríted,

Örvendezz, mert a lelkek révpartját készíted.

Örvendezz, közbenjárásnak kellemes tömjénje,

Örvendezz, egész világnak engesztelése.

Örvendezz, Istennek a halandókhoz való jóakarata,

Örvendezz, halandóknak Istenhez való bizodalma.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

4. kondákion

A titkos kétkedő gondolatoktól kábultan, a józan értelmű József megrettent, mivel Hajadonnak ismert, mégis kéjelgőnek gondolt Téged, óh Feddhetetlen. Amikor pedig megtudta, hogy a Szent Lélektől fogantál, így szólott: Alliluia!

4. ikosz

Meghallották a pásztorok a Krisztus testi megjelenését hirdető angyalokat, és a Pásztorhoz sietve, feddhetetlen Bárányként látták meg Őt, akit Máriának méhe nevelt, kit meg így dicsértek:

Örvendezz, Báránynak és Pásztornak Anyja,

Örvendezz, lelki bárányok akla.

Örvendezz, láthatatlan ellenségnek elhárítója,

Örvendezz, Mennyország kapujának megnyitója.

Örvendezz, mert az égiek együtt vigadnak a földdel,

Örvendezz, mert a földiek együtt ujjonganak az éggel.

Örvendezz, apostoloknak soha el nem hallgató ajka,

Örvendezz, diadalmas vértanúknak győzhetetlen bátorsága.

Örvendezz, hitnek szilárd támasza,

Örvendezz, kegyelem tündöklő bélyege.

Örvendezz, mert Általad megszégyenült a pokol,

Örvendezz, mert nekünk a dicsőség öltözetét hozod.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

5. kondákion

Meglátván a Bölcsek az Istenhez vezérlő csillagot, annak fényét követték, és mintha csak lámpásuk lett volna, általa lelték meg a hatalmas Királyt; és elérve az Elérhetetlent, örvendeztek, így kiáltva Hozzá: Alliluia!

5. ikosz

A káldeusok fiai felismerték a Szűz karján Azt, Aki karjával alkotta az embert; és tudván, hogy Ő az Úr, bár a szolga képét öltötte magára, siettek ajándékokkal szolgálni Néki, és így kiáltottak az Ő áldott Anyjához:

Örvendezz, lenem nyugovó Csillagnak Anyja,

Örvendezz, titokzatos Napnak Hajnala.

Örvendezz, mert eloltottad a tévelygés tűzhelyét,

Örvendezz, mert világosítod a Háromság híveit.

Örvendezz, mert elűzted uralmából az embertelen zsarnokot,

Örvendezz, mert felmutattad Krisztust, az emberszerető Urat.

Örvendezz, mert megmentettél a pogány vallástól,

Örvendezz, mert megszabadítottál a fertő műveitől.

Örvendezz, mert megszüntetted a tűz imádását,

Örvendezz, mert megmentesz a szenvedély lángjától.

Örvendezz, hívőket erényre vezérlő,

Örvendezz, minden nemzedékeket derítő.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

6. kondákion

Istenhordozó követekké lettek a bölcsek, és visszatérve Babilonba, teljesítették jövendölésedet és mindeneknek hirdettek Téged, Krisztus; elhagyták pedig az esztelen Heródest, aki nem tudta énekelni Néked: Alliluia!

6. ikosz

Felragyogtatva Egyiptomban az igazság fényét, elűzted a hazugság sötétségét; mert ledőltek annak bálványai, amelyekben nem volt a Te erőd, Üdvözítő; akik pedig megszabadultak azoktól, kiáltottak Isten Szülőjéhez:

Örvendezz, embereknek fölemelője,

Örvendezz, démonoknak rombadöntője.

Örvendezz, mert eltapostad a csalárd tévelygést,

Örvendezz, mert leleplezted a bálványok mételyét.

Örvendezz, Tenger, mely ellepted az eszmei Fáraót,

Örvendezz, Szikla, mely megitattad az életet szomjazót.

Örvendezz, Lángoszlop, mely a sötétben járókat vezeti,

Örvendezz, világnak Leple, mely a felhőket is fedezi.

Örvendezz, Manna örökös tápláléka,

Örvendezz, szent gyönyörnek kiszolgálója.

Örvendezz, Ígéretnek Földje,

Örvendezz, tejjel és mézzel folyó Ország.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

 

7. kondákion
Midőn Simeon elköltözni készült a jelenvaló csalfa világból, mint Kisdedet vett a karjaiba Téged, de mint tökéletes Isten is megmutatkoztál néki; elámult ezért kimondhatatlan bölcsességeden, így kiáltva fel: Alliluia!

7. ikosz

Új alkotást mutatott meg az Alkotó nékünk, akik Őáltala lettünk, érintetlen méhből sarjadva, és sértetlenül őrizve azt meg, amilyen volt, hogy látván a csodát, magasztaljuk a Szüzet, kiáltva:

Örvendezz, romolhatatlanság Virága,

Örvendezz, megtartóztatás Koszorúja.

Örvendezz, mert felragyogtattad a feltámadás jelét,

Örvendezz, mert megmutattad az angyalok életét.

Örvendezz, pompás Gyümölcsfa, mely táplálja a hívőket,

Örvendezz, árnyas lomboknak Fája, amely sokakat betakar.

Örvendezz, mert hordozod a tévelygők Útbaigazítóját,

Örvendezz, mert világra hozod a rabok Megszabadítóját.

Örvendezz, mert az igazságos Bírót megengeszteled,

Örvendezz, mert sok vétkezőnek megbocsátást szerzel.

Örvendezz, Köntöse a bátorság mezítelenjeinek,

Örvendezz, Szeretet, mely által a vágyak legyőzetnek.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

8. kondákion

Látván a különös szülést, különüljünk el a világtól, az égbe emelve elménket; mert a magasságos Isten azért jelent meg a földön mint alázatos Ember, hogy magasba emelje azokat, kik így kiáltanak Hozzá: Alliluia!

8. ikosz

Egészen a földiek között volt, de egyáltalán nem távozott el az égiek közül a leírhatatlan Ige; mert isteni leereszkedés történt, nem pedig a helynek változása; és az Istent befogadó Szűztől történt születése, aki ezt hallgatta:

Örvendezz, végtelen Istennek Befogadója,

Örvendezz, tisztaságos titkoknak Megnyitója,

Örvendezz, hitetlenek kétes hallomása,

Örvendezz, hívőknek biztos bizodalma.

Örvendezz, legszentebb Hordozója a Kerubokon Állónak,

Örvendezz, legszentebb Hajléka a Szeráfokon Járónak.

Örvendezz, mert az ellentétes dolgokat kiegyenlíted,

Örvendezz, mert a szüzességet az anyasággal egyesíted.

Örvendezz, mert Általad feloldoztatott a vétek,

Örvendezz, mert Általad megnyittatott az Éden.

Örvendezz, Krisztus Országának Kulcsa,

Örvendezz, örök javaknak Reménysége.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

9. kondákion

Az angyalok minden serege elámult a Te megtestesülésed nagy művén, mert mindenkitől elérhető Embernek látta az elérhetetlen Istent, aki közöttünk él s ezt hallgatja mindnyájunktól: Alliluia!

9. ikosz

Az ékesbeszédű szónokok oly némák, mint a halak, a Te színed előtt, Istennek Szülője, mert nem foghatják fel, hogyan tudtál szülve is szűzen maradni; mi pedig csodálva ezt a titkot, híven így kiáltunk Hozzád:

Örvendezz, Isten bölcsességének tárháza,

Örvendezz, az Ő gondviselésének kincstára.

Örvendezz, ki által a bölcsek balgává lesznek,

Örvendezz, ki a szó művészeit szótlanná teszed.

Örvendezz, mert a nagy vitázók beszélni kerültek,

Örvendezz, mert a hamis mesemondók kimerültek.

Örvendezz, ki az athéniek cselszövését szétszaggattad,

Örvendezz, ki a halászok hálóit megraktad.

Örvendezz, mert a tudatlanság mélyéből kiemelsz,

Örvendezz, mert sokakat tudással díszítesz.

Örvendezz, üdvösségre vágyóknak Hajója,

Örvendezz, az élet hajósainak Révpartja.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

10. kondákion

Üdvözíteni akarván a világot a mindenek Felékesítője, önszántából szállt le hozzá, és bár mint Isten pásztorunk volt, hozzánk hasonló emberként jelent meg érettünk, hogy a hasonlót a Hasonlóhoz hívja, és mint Isten, ezt hallgatja tőlünk: Alliluia!

10. ikosz

Várfala vagy a szüzeknek és minden Hozzád folyamodóknak, Istennek Szűz Szülője, mert Téged, óh Tisztaságos, a menny s a föld Teremtője alkotott, aki a Te méhedben lakozott, és mindeneket megtanított így szólítani Téged:

Örvendezz, szüzességnek Oszlopa,

Örvendezz, üdvösségnek Kapuja.

Örvendezz, lelki megújhodásunknak Szerzője,

Örvendezz, isteni jóságnak Közvetítője.

Örvendezz, mert Általad születnek újjá a bűnben fogantak,

Örvendezz, mert Általad térnek jó útra a megtébolyultak.

Örvendezz, mert legyőzted az értelem megrontóját,

Örvendezz, mert szülted a tisztaság Magvetőjét.

Örvendezz, magtalan mennyegző Csarnoka,

Örvendezz, mert a hívőket eljegyezted az Úrral.

Örvendezz, szüzeknek jóságos Nevelője,

Örvendezz, szentek lelkének Ékesítője.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

11. kondákion

Minden dicsérőének elhalványul, ha a Te könyörületed sokaságát követni akarja, Szent Királyunk; hiszen ha annyi éneket ajánlanánk is Néked, mint amennyi a homokszem, akkor sem adhatnánk méltó hálát azért, amit nékünk adtál, akik így kiáltunk Hozzád: Alliluia!

11. ikosz

A sötétben járók fényhordozó fáklyájának látjuk a Szent Szüzet, ki meggyújtván az anyagtalan Világosságot, az Isten ismeretére vezet mindeneket, hajnallal világítva meg az értelmet, kit is ezzel a kiáltással tisztelünk:

Örvendezz, szellemi Napnak Sugara,

Örvendezz, ki nem alvó Fénynek ragyogása.

Örvendezz, Villám, mely világítja a lelkeket,

Örvendezz, Égzengés, mely megrémíti az ellenséget.

Örvendezz, mert árasztod a sokfényű Világosságot,

Örvendezz, mert fakasztod a bővizű Folyamot.

Örvendezz, előképe a keresztelőkútnak,

Örvendezz, mert lemosod a bűnnek szennyfoltját.

Örvendezz, Medence, mely tisztítja a tudatot,

Örvendezz, Kehely, mely kínálja az örömet.

Örvendezz, Krisztusnak kellemes Jóillata,

Örvendezz, életnek rejtelmes Lakomája.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

12. kondákion
Kegyelmet akarván adni a régi vétkekért Az, aki minden emberek adósságát eltörli, Őmaga jött el azokhoz, akik eltávolodtak az Ő kegyelmétől, és mert eltépte az adósságlevelet, mindenektől ezt hallgatja: Alliluia!

12. ikosz

A Te szülöttednek énekelve, mindannyian magasztalunk Téged, mint élő Templomot, Istennek Szülője; mert a Te méhedben lakozván az Úr, ki a kezében tartja a mindenséget, megszentelt, megdicsőített és megtanított minket így kiáltani Hozzád:

Örvendezz, Istennek és Igének Sátora,

Örvendezz, Szent, ki nagyobb vagy a szentek szentjénél.

Örvendezz, Frigyszekrény, melyet bearanyozott a Lélek,

Örvendezz, életnek kimeríthetetlen Kincstára.

Örvendezz, istenfélő királyoknak drága koronája,

Örvendezz, buzgó papoknak tisztes büszkesége.

Örvendezz, Egyháznak rendíthetetlen Bástyája,

Örvendezz, Országnak be nem vehető Várfala.

Örvendezz, mert Általad emelkednek a győzelmi jelvények,

Örvendezz, mert Általad elhullanak mind az ellenségek.

Örvendezz, testemnek Gyógyulása.

Örvendezz, lelkemnek Üdvössége.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

13. kondákion

Óh legmagasztaltabb Anya, ki az összes szentek közt legszentebb Igét szülted, elfogadván a mostani felajánlásunkat, szabadíts meg mindnyájunkat minden csapásoktól, és az eljövendő kárhozattól ments meg minket, akik együttesen így kiáltunk Hozzád: Alliluia! (3-szor)

majd újra az 1. ikosz

Az elöljáró Angyal elküldetett a mennyből, örömhírt mondani Isten Szülőjének. És a Te megtestesülésed titkát szemlélve, Uram, megrendült és földöntúli hangon így kiáltott Hozzá:

Örvendezz, mert Általad felcsillant az öröm,

Örvendezz, mert Általad kialszik az átok.

Örvendezz, visszahívása az elbukott Ádámnak,

Örvendezz, váltsága Éva könnyeinek.

Örvendezz, emberi értelemnek elérhetetlen magasság,

Örvendezz, angyali szemnek beláthatatlan mélység.

Örvendezz, királyi trónja a Királynak,

Örvendezz, hordozója Annak, Aki a mindeneket tartja.

Örvendezz, napkeltét megjelenítő Csillag,

Örvendezz, méhe Isteni Magzatnak.

Örvendezz, teremtett világot újító,

Örvendezz, Benned lesz Gyermek az Alkotó.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

1. kondákion

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

 

***

 

 Étkezések előtti és utáni imák 

Imakönyv

 

Forrás: http://www.szimandron.hu

Letöltve: 2011. március 22.

 

Reggeli előtti ima


33. zsoltár


Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják meg a szelídek és örvendezzenek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat, és meghallgatott engem, s minden gyötrelmemtől megszabadított engem. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, és orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szorongatásából. Az Úr angyala körülveszi az Őt félőket, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik benne. Féljétek az Urat, minden szentjei! Mert nincs nélkülözése azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban sem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az, aki élni akar, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot szóljanak. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és imádságukat meghallgatja. De tekintete ott a gonosztevőkön is, hogy eltörölje emléküket a földön. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmüktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sok gyötrelem éri az igazakat, de az Úr valamennyiből kimenti őket. Megőrzi az úr minden csontjukat, egy sem töretik meg azokból. Gonosz véget érnek a bűnösök, és megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Megmenti az Úr az Ő szolgái lelkét, és senki sem bűnhődik, aki benne reménykedik.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Ámin. 
Alliluia, Alliluia, Alliluia (3-szor). Dicsőség Néked, Isten.


Uram, irgalmazz (3-szor).


Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Ámin.

Adj áldást!


(Ha pap van jelen:)


Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáid ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.


(Ha nincs jelen pap:)


Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk.


Reggeli utáni ima


Valóban méltó boldognak nevezni Téged,


Istennek Szülőjét,


az örökké boldogságost és feddhetetlent,


és a mi Istenünknek Anyját,


aki a keruboknál tiszteltebb


és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy,


aki az Isten Igét sérületlenül szülted,


Istennek valóságos Szülője,


Téged magasztalunk. Ebéd előtti ima 


Miatyánk, ki a mennyekben vagy,


szenteltessék meg a Te Neved,


jöjjön el a Te Országod,


legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,


és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,


és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.


(Ha pap van jelen:)


Mert Tied az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, és Fiúé és Szentléleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Ámin. 
Uram, irgalmazz (3-szor).


Adj áldást!


(Ha pap van jelen:)


Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáid ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.


(Ha nincs jelen pap:)


Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk.Ebéd utáni ima 


Hálát adunk Néked, Krisztus Istenünk,


hogy megelégítettél bennünket földi javaiddal,


ne vedd el tőlünk a Te mennyei országodat sem,


hanem amiként tanítványaid között megjelentél,


és békességet adtál nékik,


jöjj el közénk is,


és üdvözíts minket.


Uram, irgalmazz (3-szor).


Adj áldást!


(Ha pap van jelen:) 

Áldott az Isten, aki irgalmaz nekünk és megelégít bennünket az Ő gazdag ajándékaival, az Ő kegyelméből és emberszeretetéből, mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

(Ha nincs jelen pap:) 

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk. Vacsora előtti ima 


Esznek majd a szegények és jóllaknak,


dicsérik az Urat, akik keresik őt,


élni fog szívük mindörökre!


(Zsolt 22,27) 


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

Uram, irgalmazz (3-szor).


Adj áldást!


(Ha pap van jelen:)


Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáid ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Ámin.

(Ha nincs jelen pap:)


Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk.


Vacsora utáni ima


A Te Méhed, Istennek Szülője, szent asztallá vált,


befogadva a Mennyei Kenyeret, Krisztust, a mi Istenünket,


és nem hal meg, aki belőle részesül,


mondta a Mindenek Táplálója. 


Tégy méltóvá bennünket ajándékaidra, Istennek Szűz Szülője,


nézd el vétkeinket, és ajándékozz gyógyulást azoknak,


akik hittel fogadják, ó Tisztaságos, a Te áldásodat! 


Valóban méltó boldognak nevezni Téged,


Istennek Szülőjét,


az örökké boldogságost és feddhetetlent,


és a mi Istenünknek Anyját,


aki a keruboknál tiszteltebb


és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy,


aki az Isten Igét sérületlenül szülted,


Istennek valóságos Szülője,


Téged magasztalunk. 


Megörvendeztettél bennünket, Urunk, teremtményeiddel,


gyönyörűséget szereztél kezed alkotásaival.


Megjelöltetett rajtunk a Te orcád világossága, Urunk,


örömmel ajándékoztál meg a szívünkben.


Jóllaktunk a búza, a bor és az olaj termésével.


Békével fekszünk le és alszunk el, Urunk,


mert egyedül Te ültettél belénk reményt. 


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Ámin. 


Uram, irgalmazz (3-szor).


Adj áldást!


(Ha pap van jelen:) 


Legyen velünk Isten az Ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké.


Ámin. 

(Ha nincs jelen pap:)

Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk.

 

***

 

 

Szülők imádsága gyermekeikért

Imakönyv

Forrás: http://www.szimandron.hu

Letöltve: 2011. március 22.

  

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, Akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé váljanak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük. 
Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaink hasznára neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türelmet mind pedig erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttük. Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erényekben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek Ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.
Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Ámin.

 

 

 

   

 

free counters